Chính sách thanh toán

  • bởi

Thanh Toán Trên Ứng Dụng Hi FPT

thanh toan hi fpt

1, Thanh toán bằng thẻ quốc tế

2, Thanh toán bằng thẻ nội địa


3, Tra cứu cước phí

4, Tra cứu lưu lượng sử dụng